Адеп Башаты » Ислам » Намаз » Намаз тууралуу хадистер

Намаз тууралуу хадистер

* Азирети Абу Хурайра (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Азирети Пайгамбардын (алейхиссалату вассалам) мындай дегенин уктум: «Силердин бирөөңөрдүн эшигинин алдынан суу агып, бул сууда күнүгө беш жолу жуунса, үстүндө кир калабы, кандай дейсиңер?» «Анын эч бир кири калбайт!» дешти. Пайгамбарыбыз: «Мына бул беш убак намаздын мисалы. Алла Таала ал аркылуу бардык каталарды өчүрөт.» деди.»

* Саад ибну Аби Ваккас (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Эки эркек бир тууган бар эле. Булардын бири экинчисинен кырк күн мурун кайтыш болду. Расулалланын (алейхиссалату вассалам) жанында булардын биринчисинин артыкчылыктары эскерилди. Анда Пайгамбарыбыз (алейхиссалату вассалам): «Тигиниси мусулман эмес беле?» деп сурады. «Ооба, мусулман болчу жана жаман эмес болчу.» дешти. Пайгамбарыбыз: «Өлгөндөн кийин анын намазы ага эмне бергенин билесиңерби? Намаздын мисалы силердин бирөөңөрдүн эшигинин алдында аккан жана күнүгө ичине беш жолу кирип жуунган суусу мол жана тузсуз суу сыяктуу. Бул суу анын кирин калтырбайт. Андай болсо, силер ага намаздын эмнелерди берерин биле албайсыңар.»
* Абу Умама (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) менен бирге мечитте элек. Анан бир киши келип: «Эй, Алланын элчиси! Мен бир күнөө кылдым, мага анын жазасын бер!» деди. Расулалла ал кишиге жооп берген жок. Киши талабын кайталады, пайгамбарыбыз дагы унчуккан жок. Ошентип намаз убактысы кирип, намаз окулду. Намаздан кийин жанагы киши Расулалланы ээрчиди, мен да аларды ээрчидим. Ага эмне деп жооп кайтарар экен деп кызыктым. Пайгамбарыбыз ага: «Үйүңдөн чыгарда даарат алып, дааратыңды жакшылап алдың беле?» деп сурады. «Ооба, эй, Алланын Элчиси!» деди. «Анда Алла Таала күнөөңдү кечирди.» деди.»
* Укба ибну Амир (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалланын (алейхиссалату вассалам) төмөнкүдөй дегенин уктум: «Раббиң кой кайтарган чабандын бир тоонун чокусуна чыгып, намаз үчүн азан окуп, анан намаз окуусун жактырат жана Алла Таала мындай дейт: «Менин бул кулумду карагыла! Азан окуп, намаз окууда, т.а., менден коркууда. Касам болсун, кулумду кечирдим жана аны бейишиме алдым.»
* Имам Малик (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылат: «Истикамат үстүндө болгула. (Мунун сообун) силер санай албайсыңар. Эң жакшы амалыңардын намаз экенин билип койгула. (Тышкы жана ички тазалыкты сактап) бир гана момун даарат алат.»
* Азирети Хузайфа (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалланы бир нерсе капа кылса, дароо намаз окучу.»
* Абдуллах ибну Салман Расулалланын (алейхиссалату вассалам) сахабаларынын биринен накыл кылат: «Хайбар багынган күнү бир киши Азирети Пайгамбарга келип: «Эй, Алланын Элчиси! Мен бүгүн ушундай киреше таптым, бул кирешени бул чөлкөмдө эч ким таба элек!» деди. Пайгамбарыбыз: «Ошондойбу! Кандай киреше таптың?» деп сурады. «Мен алып сатууну тынымсыз уланттым. Анан 300 окиййе киреше таптым.» деди. «Сага кирешелердин эң жакшысы эмне экенин айтайынбы?» деп сурады. Киши: Ал эмне, эй, Алланын Элчиси?» деди. Пайгамбарыбыз: «Парз намаздан кийинки окуй турган эки ирекет намазың.»
* Азирети Анас (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Мага аял жана жыпар жыт сүйдүрүлдү, көзүмдүн нуру намаз аркылуу болду.»
* Рабиъа ибну Каъб аль Асламий баяндайт: «Мен Расулалла (алейхиссалату вассалам) менен бирге түнөдүм. Ага даарат суусун жана башка муктаждыктарын алпкелдим. Мага: «Менден эмне кааласаң, каала.» деди. Мен: «Сени менен бейиште бирге болууну каалаймын.» дедим. Мага: «Мындан башкачы?» деди. Мен: «Жок! Ушуну гана каалайм!» дедим. «Андай болсо, өзүң үчүн көп сажда кылып, мага жардамчы бол!» деди.
* Маъдан ибну Аби Талха аль Йа марий (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалланын азат болгон кулу Савбанга (Алла ага ыраазы болсун) жолуктум. Ага: «Мага бир амал айт, ошону кылайын. Алла Таала мени ошол амалым аркылуу бейишине койсун.» дедим. Савбан унчуккан жок. Мен талабымды үч долу кайталаганда гана: «Ушул эле нерселерди мен Расулалладан (алейхиссалату вассалам) сураган элем, мага мындай деген: «Абдан көп сажда кылышың керек. Анткени сен сажда кылган сайын Алла даражаңды арттырат, ал себептүү күнөөңдү жууйт.» Маъдан мындай дейт: «Анан Абуд Дардаага келдим. Ошол эле нерселерди сурадым. Ал да Савбан айткан нерселерди айтты.»
* Ибну Аббас (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Пайгамбарыбыз (Мираж түнүндө) элүү убакыт намазга буйрулду. Анан муну беш убакытка түшүргөнгө чейин Раббиңерге жалбарды.»
* Абу Катада ибну Рыбий баяндайт: «Расулалла алейхиссалату вассалам мындай деген: «Аллаху Зулжалал: «Сенин үммөтүңө беш убакыт намазды парз кылдым жана муну ким убактысында кылууну улантса, аны бейишке киргизем деп убада кылдым. Ким муну убактысында кылууну улантпаса, менден эч кандай убада болбойт.»
* Убада ибнус Самит (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) мындай деди: «Алла үчүн сажда кылган ар кимге Алла бир сооп жазат жана бул сажда аркылуу бир күнөөсүн кечирет, даражасын бир тепкичке көтөрөт, андыктан сажданы көбүрөөк кылгыла.»
* Осмон ибну Абиль Ас (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) баяндайт: «Мен намазда баланын ыйлаганын уксам, кыраатымды кыска кылам.»
* Абу Муса баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) мындай деди: «Мен эми карыдым. Мен рукууга ийилсем, силер да ийилгиле. Рукуудан турсам, силер да тургула. Саждага жыгылсам, силер да саждага жыгылгыла. Менден мурун рукууга жана саждага жыгылган эч кимди көрбөйүн.»
* Азирети Абу Хурайра (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла алейхиссалату вассалам баяндайт: «Кишинин намазда чекесине жабышкан нерсени алуусу намаздын адебине жатпайт.»
* Азирети Али (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла алейхиссалату вассалам мындай деди: «Намазда манжаларыңды кырсылдатпа!»
* Азирети Абу Хурайра (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) мындай деди: «Эстегениңерде колуңарды оозуңарга коюп, үн чыгарбагыла. Анткени буга шайтан күлөт.»
* Адийй ибну Сабит чоң атасынан Расулалланын (алейхиссалату вассалам) төмөнкү сөзүн риваят кылат: «Намазда түкүрүү, чимкирүү, айыз абалына кирүү жана уйкусуроо шайтандан.»
* Ибну Умар (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Расулалла алейхиссалату вассалам мындай деди: «Көздөрүңөрдүн ылдам сокур болбошу үчүн намазда көздөрүңөрдү асманга каратпагыла.»
* Азирети Анас ибну Маликтин (Алла ага ыраазы болсун) айтканына караганда: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) мындай деген: «Кул менен ширктин ортосунда бир гана намазды таштоо бар. Аны таштаса, ширкке түшкөн болуп саналат.»
* Аасым ибну Амр баяндайт: «Ирактан бир топ Азирети Умарга баруу үчүн сапарга чыкты. Алар келгенде Азирети Умар: «Силер кимсиңер?» деп сурады. «Биз ирактыкпыз.» дешти. «Уруксат менен келдиңерби?» «Ооба.» Алар Азирети Умардан кишинин үйдө окуган намазы тууралуу сурашты. Азирети Умар: «Мен Расулалладан бул тууралуу сураган элем, ал: «Кишинин үйүндө окуган намазы – нур, андыктан үйлөрүңөрдү нурландыргыла.» деди.»
* Абу Саидил Худри баяндайт: «Расулалла (алейхиссалату вассалам) мындай деди: «Кимде ким намаз окуса, андан үйү үчүн насибин бөлсүн. Анткени Алла Таала анын үйүнө намаздан кийин бир жакшылык калтырат.»
* Абдуллах ибну Саад (Алла ага ыраазы болсун) баяндайт: «Мен Расулалладан (алейхиссалату вассалам): «Үйдөгү намаз жакшыраакпы, же мечиттегиби?» деп сурадым. Ал төмөнкү жоопту берди: «Үйүмдү карачы, мечитке кандай гана жакын! Парздардан башка намаздарды үйдө окуум мен үчүн мечитте намаз окуумдан дагы да макбул.»
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны