Адеп Башаты » Ислам » Ыйман » Акырет күнүнө ыйман келтирүү

Акырет күнүнө ыйман келтирүү

Бакара/4. «Алар сага түшүрүлгөнгө жана сенден мурун түшүрүлгөнгө ыйман келтиришет, акырет күнүнө да даана ишенишет.»
Бакара/46. «Алар, калетсиз, Раббилерине кайта турганын ойлоп, кабыл кылган кишилер.»
Аали Имран/9. «Раббибиз! Келиши шексиз болгон күндө адамдарды сөзсүз түрдө топтой турган сенсиң. Алла эч качан сөзүнөн кайтпайт.»


Бакара/4. «Алар сага түшүрүлгөнгө жана сенден мурун түшүрүлгөнгө ыйман келтиришет, акырет күнүнө да даана ишенишет.»
Бакара/46. «Алар, калетсиз, Раббилерине кайта турганын ойлоп, кабыл кылган кишилер.»
Аали Имран/9. «Раббибиз! Келиши шексиз болгон күндө адамдарды сөзсүз түрдө топтой турган сенсиң. Алла эч качан сөзүнөн кайтпайт.»
Бакара/177. «Жүзүңөрдү чыгышка жана батышка бурушуңар жакшылык эмес. Чыныгы жакшылык – Аллага, акырет күнүнө, периштелерге, китептерге, пайгамбарларга ыйман келтирген, жакшы көрүп турса да, мал-мүлкүн тууган-уруктарына, жетим-жесирлерге, бей-бечараларга, тилемчи-кедейлерге жана кулдарды азат кылуу жолуна берген, намазды толук аткарып жүргөн, зекетти берип жүргөн, убдалашканда өз убадасында туруучу, айрыкча кыйынчылык-оор күндөрдө жана согуш убагында сабыр кылуучу адамдар. Дал ошолор чыныгы ыймандуу жана такыбаа адамдар.»
Рум/19. «Ал өлүүдөн тирүүнү, тирүүдөн өлүүнү чыгарат, жер жүзүн өлүмүнөн кийин кайра тирилтет. Силер да (кабырларыңардан) мына ушундай чыгарыласыңар.»
Рум/50. «Алланын мээрим издерин карачы: Жерди өлгөндөн кийин кантип тирилтти! Калетсиз, Ал өлүүлөрдү да сөзсүз тирилтет. Ал бардык нерсеге кудуреттүү.»


ХАДИС

*Абу Хурайрадан (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылынат: «Йа, Расулалла. Кыямат күнү биз Раббибизди көрөбүзбү?» - деп сурашты. Пайгамбарыбыз (саллаллоху алейхи васаллам) жооп катары: «Айдын он төртүнчү түнү көрүүгө тоскоол болчу булут жок кезде Айды көрүүдөн шек-күмөнүңөр барбы?» - деп сурады. «Жок, йа, Расулалла.» - деп жооп беришти. «Ал эми көрүүгө тоскоол болчу булут жокто Күндү көрүүдөн шегиңөр барбы?» - деп сурады. «Жок, йа, Расулалла.» - дешкен соң: «Мына дал ошондой (ачык) көрөсүңөр.» - деди.»
Кыямат күнү адамдар кайрадан тирилип, бир жерге топтолушат. Раббибиз Алла Таала: «Ким эмнеге сыйынса, ошонун артынан түшсүн.» - дей буйруйт. Анан кай бири Күндүн, кай бири Айдын, кай бири тагуттун (сыйкырчынын) артынан түшөт. Бир гана ушул үммөт ичтеринде мунафыктары менен бирге турган жеринде калышат. Алла Табаарака ва Таала аларга келип: «Мен силердин Раббиңермин.» - дейт. Алар Алланы ал көрүнүшү менен таанышпаганы үчүн: «Сенден Аллага баш калкалайбыз. Раббибиз келгенге чейин биздин жерибиз ушул. Раббибиз бизге келгенде биз Аны тааныйбыз.» - дешет.
Алла Азза ва Жалла аларга бул сапар алар тааныган сүрөттө келип: «Мен силердин Раббиңермин.» - дейт. Алар: «Калетсиз, Сен биздин Раббибизсиң!» - дешет. Алла аларды чакырганда баш ийишет. Тозоктун ортосуна Сырат көпүрөсү курулат. Үммөтүн эң оболу анын үстүнөн өткөрө турган менмин. Ал күнү Русулу Кирамдан башка эч ким коркуудан сүйлөй албай калат. Русулу Кирамдын ал күнкү сөзү «Аллохумма саллям саллям!» (Аллахым, тынчтык бер, тынчтык бер.» болот. Тозокто саъдан тикендериндей чеңгелдер бар. Саъдан тикендерин көрдүңөр беле? – Ооба. Мына ошол чеңгелдер саъдан тикендерине окшош. Бирок канчалык чоң экенин жалгыз Алла билет. Мына ушулар адамдарды кылган жаман иштери себептүү сузуп алышат. Кай бири жаман иштери үчүн кыйрайт. Кай бири таруудай жанчылып эзилгенден кийин кутулат. Акыры Алла Таала тозок элинен кимге мээримин насип кылса, аларды чыгарат. Дүйнөдө Аллага ибадат кылгандарды тозоктон чыгарууга периштелерине буйрук кылат, анан алар аларды чыгарат. Периштелер аларды сажда мүчөлөрүндөгү издерден тааныйт. Мына ошолор чыгарылат. Алла Таала сажда издерин күйгүзүүнү тозокко арам кылган. Андыктан адам баласынын денесин күйгүзсө да, сажда издерин күйгүзбөйт. Булар оттон куурулуп, капкара бойдон чыгышат. Үстүлөрүнө абы хаят (мүрөк суу) куюлуп, жапайы райхан уруктары кандай тез чыкса, ошондой тездикте калыбына келет. Анан Алла Таала кулдарына өкүм менен казаны бүтүрөт. Бирок бейиш менен тозоктун арасында жүзү отко каратылган бир киши калат: ал – бейишке кирүүчү тозокунун эң акыркысы. Ал: «Йа, Раб, жүзүмдү оттон бур. Жыты мени зааркандырууда..» - дейт. Ал киши дайыма дуба кылып, жалбарат.
Акыры Алла Таала ага мындай дейт: «Сенин бул айтканың аткарылса, башка нерсе каалабайсыңбы?» Ал болсо: «Улуктугуңа жана ыззатыңа ант болсун, жок!» - дейт. Алла Таала анын жүзүн тозоктон бейишке бурат. Жүзү бейишке бурулганда, анын сулуулугун көрөт. Бирок мурдагы талаптан уялап, Алла каалаганчалык убакытка чейин унчукпай тургандан кийин: «Йа, Рабби, мени бейиштин эшигине жакын алып бар.» - дейт. Алла Таала болсо: «Мурда каалаган нерсеңен башка эчнерсе каалабай деп сөз бербедиң беле?» - деп сурайт. Ал болсо: «Йа, Рабби, макулуктарыңдын эң бактысызы мен болбоюн.» - деп жооп берет. Анда Алла Таала: «Муну да берсем, башка эч нерсе каалабайсыңбы?» - дейт. Ал болсо: «Улуктугуңа жана ыззатыңа ант болсун, жок! Мындан башка эч нерсе каалабайм!» - дейт. Анан Алла аны бейиштин дарбазасына жакын келтирет. Бейиштин дарбазасына келгенде ичиндеги миң бир түрлүү сулуулуктарды, жыргалды көргөндө мурдагы берген убадасын эстей уялып, Алла каалаган мөөнөткө чейин унчукпайт. Анан: «Йа, Рабби, мени ичкери киргиз!» - дейт.
Алла Азза ва Жалла: «Эй, адам баласы, сен кандай сөзүңдө турбас кишисиң? Эчтеке сурабайм деп мурда убада кылган эмес белең?» - деп сурайт. «Йа, Рабби, демек, макулуктарыңдын эң бактысызы мен боломун...» - деп жооп берет. Бул дубаны кайта кайта айтканда, акыры Алла ага күлүп, бейишке киришине уруксат берет.

*Ибни Аббастан (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылынат: Пайгамбар (саллаллоху алейхи васаллам): «Силер кабырдан турганыңарда жылаңаяк, жылаңач, жыныстык мүчөңөр сүннөт кылынбаган абалда тирилесиңер!» - деген. Анан Расулалла: «Кыямат жүргөн күнү биз асман даражаларын китептерди барактарын түргөндөй түрөбүз. Кишилерди алгачкы жаратканыбыздай кайра жаратабыз. Калетсиз, биз убадабыз аткарабыз.» деген мааниге келген аятты окуду. Анан мындай деди: «Кыямат күнү пайгамбарлардан биринчи болуп кийим кийдирилген киши – Ибрахим. Кыямат күнү сахабаларымдын кээ бирлери кармалып, сол тарапка (тозокко) алпарылат. Мен дароо: «Алар менин сахабаларым, таштагыла!» - деп кыйкырам. Бирок мага: «Йа, Мухаммед! Ишене бер, булар сен алардан айрылгандан бери кайра кайткандар!» - деп жооп беришет. Мен Алланын салих кулу жана пайгамбары Иса ибни Марьямдай мындай деймин: «Йа, Рабби! Булар менен бирге болгондо аларга күбө болдум. Мен сен вафат кылганда (өлтүргөндө) аларды сен көзөмөлдөдүң. Негизи, сен Раббим, бардык нерсеге күбөсүң! Эгер аларды азаптай турган болсоң, калетсиз, алар сенин кулдарың, аларды кечирсең, калетсиз, сен Азизсиң, Хакимсиң!»

*Сахл Ибни Сааддан (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылынат: «Кыямат күнү адамдар апаппак бир жерде тирилет.»
*Абу Хурайрадан (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылынат: «Кишилер үч топ болуп тирилет. Биринчи топ келечек жашоону көксөгөн, дүйнөлүк жашоону жек көргөн кишилер. Экинчи топ экөө бир төө, үчү бир төө, төртөө бир төө, ону бир төө үстүндө жүрүшөт. Үчүнчү топту от тирилтип жыйнайт. Алар кай жерде эс алышса, ал от алар менен эс алат, алар түнөгөн жерде түнөйт, алар таң атырган жерде таң атырат жана алар менен бирге болуп кеч киргизет.»
*Айша энебизден (Алла ага ыраазы болсун) риваят кылынат: «Адамдар чокойсуз, денеси жылаңач жана сүннөтсүз тирилишет.» Мен болсо: «Йа, Расулалла! Эркек, аял биргеби?» Булар бири-бирине (уят жерлерине) карашат.» - дедим. Расули Акрам: «Йа, Айша! Кайрадан тирилүү абдан коркунучтуу болгондуктан адамдар бири-бирин карай алышпайт.» - деди.»
Печаттоо
alert Маалымат
Бул тайпада турган колдонуучулар Меймандар, бул макалага жорум калтыра алышпайт.

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны