Адеп Башаты

АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ

АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ
АДАБИЯТТЫН КҮЧҮ

Ыр жана кара сөз түрүндө абалга жараша айтылган же жазылган акылман, орундуу, тил эрежелерине ылайык сөздөр же ушундай сөздөр тууралуу изилдеген илим деп биз айта ала турган адабият; негизинде тарбия, сылыктык же калыпка салынуу, бышып, жетилүү деген маанилерге келе турган “адеп” уңгусунан келип чыгат. Бирок, көбүнчөсү, инсандын жашоо көрүнүшү, жашоо абалы, өмүр жолу менен байланышкан жана анын руханий жашоосунунун таанылып, билинишине себепчи болгон бир иш-аракет деген аныктама дагы берилип келген. Бул маанидеги адептин талкуулана турган орду болсо, же жүрүм-турум, тарбиялык темаларды камтыган же тасаввуф (суфизм) тууралуу китептер. Терминологиялык маанидеги адабияттын, жогорку маанидеги адеп менен түздөн-түз эмес, кыйыр түрдө байланышы бар.
Биз бул жерде ал байланышка токтолбостон, адабият деген сөздүн маанисине кириш жасоого аракет кылсак. Талдап-изилдөөгө кудуретибиз жетпеген бул темага киришибизде биздин бул теманы баяндай алуу күчүбүзгө эмес, ниеттерибизге каралышы керек. Биз сыяктуу пикири тайыз адамдар, өз тармактарында дагы бир нерсени толук жана туура ойлоно албагандай эле, туура ой жүгүртө алган нерселерин дагы жеткире баяндап бериши өтө кыйын экендигин мойнума алам. Мындай ойду жалпылаштырууга дагы болот деп ойлойм. Имам Шаафиъий, “Ал-Умм” аттуу китебин, өзү жана башкалар бир канча ирээт тактап, тууралагандан кийин, дагы эле көңүлү тойбогон кээ бир маселелерде, алакан жайып, Аллага жүздөнүп, Анын нурдуу баяндарынын сыртындагы эч бир китеп жана жазуулардын кемчиликсиз болбой тургандыгын ырастайт. Ооба, Анын баянына негизделбеген жана Анын нурунун шооласы менен жарыбаган чоң жазуучулардын көркөм чыгармаларына, жеткиликтүү баяндарына, укмуштуудай сүрөттөөлөрүнө камтылган жан эргиткен нерселер дагы эч нерсеге арзыбайт жана Ага таандык сулуулуктардын чагылуусу, үнүнүн жаңырыгы болгондуктан кандайдыр бир деңгеелде баалуулуктарга ээ болсо дагы, бирок эч убакта, түздөн-түз өздөрүнө таандык баалуулуктарга ээ болгондугун айтууга болбойт.
Толугу менен

АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ

АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ
АДАМ БАЛАСЫНЫН АЛЛАНЫН АЛДЫНДАГЫ ОРДУ ЖАНА АБАЛЫ

Адам баласынын жаралышы, ааламга өзгөчө баалуулук алып келди; ал дүйнөгө жаратылыш дарагын толуктоо үчүн келген. Рух жана дененин бириккен жерине жайгашкан жана бул жашоонун түйшүктүү жолоочусу, ар бири жаратылышынын өзүнчө бир маңызы эсептелген бул эки нерсени тең салмактуу кармоодо кыйынчылык тарткан. Желек сыяктуу желбиреп, ошол эле убакта жүзүстөмөн кулоо коркунучу менен жашап келет, андан кийин өзгөчө жардам менен түзөлүп, жаратылуу максатын көздөй жол тартты. Анын жашоосу керме килем сыяктуу ар дайым кубаныч жана кайгы жиптери менен өрүлүп жатты. Дүйнө жана акыреттен насибин ала ала турган жөндөм анда бар эле. Бирок, түбөлүк душманы болгон шайтан дагы аны азгырып, жолдон адаштыруу мүмкүнчүлүгүн күтүп жатты. Ушундайча ал түбөлүк бактылуулукка ээ болууга аракет кылып жатканда, шайтандын тузагына илинүү коркунучу дагы бар эле. Бир жагынан ал баарына ыймандын берметтерин тартуулап, экинчи жагынан ар дайым башынын үстүндө каргыш алган шайтандын көлөкөсүн сезип турчу.
Анын жаратылуу тагдыры баары үчүн кубанычтуу кабар эле. Бирок, өзгөчө жөндөмү менен бирге бир топ чоң жоопкерчиликтер жүктөлгөн болчу. Ал сөзсүз түрдө өзгөчө жаратылгандыгын сезип, өз жөндөмүнө жана ордуна ылайыктуу көрүнүштө кыймыл-аракет жасап, инсандык маңызына жараша жашашы шарт эле. Тескерисинче, жогорулоо мүмкүнчүлүгү жоготкондугу үчүн жазаландырылышы мүмкүн. Аны өзгөчө жаратып, материалдык-руханий сезимдерди берген Улуу Жаратуучу, андан сырткы көрүнүшү, өзгөчө жөндөмү үчүн шүгүр кылуусун талап кылып жаткан.
Толугу менен

АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ

АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ
АДАМЗАТТЫ СҮЙҮҮ

Сүйүү жашоо тартуулайт. Адам баласы сүйүу менен жашайт, сүйүү менен бактылуу болот, сүйүү менен чөйрөсүн бактылуу кылат. Алла Таала инсандардын ортолоруна койгон эң бекем жана күчтүү байланыш-сүйүү. Негизинде, дүйнө кунарсыз уранды, анын жандуу кылып турган нерсе сүйүү.
Жиндердин, инсандардын султандары, арылардын, кумурскалардын дагы ханышалары жана ал ханышалардын өздөрүнө таандык тактылары бар. Хандар жана ханышалар, белгилүү жол жана усулдар менен тандалып алынып, такка отурушат. Эч кимдин шайлоосуна жана тандоосуна муктаж болбостон биздин жүрөктөрүбүзгө тагын курган падыша, сүйүү болуп саналат. Ооз, көз, кулактарыбыз аны даңазалаганда гана баалуу болушат. Ал эми сүйүү болсо өзү баалуу.Сүйүүнүн турагы болгон жүрөк, анын арты менен баалуулукка ээ болот. Алгач сүйүү желеги алдына барып сайылган чептер, кан төгүүсүз ачылган. Сүйүү аскерлери барган жердеги султандар, сүйүү аскерлеринин арасындагы катардагы бир жоокерге айланган.
Толугу менен

Бара ибн Азиб ( Алла ага ыраазы болсун)

Бара ибн Азиб ( Алла ага ыраазы болсун)
Бара ибн Азиб
( Алла ага ыраазы болсун)


Ансарлардан болгон сахабалардан. Атасы Азиб, Хариса уулдарынан эле. Негизинен аты Аммара болгон. Ата теги: Бара бин Азиб бин Адий бин Жашм бин Маждиа бин Хариса бин Хажраж бин Амр бин Малик бин Авс.
Толугу менен

Эне

Эне
ЭНЕ

Эне өтө улуу жана ыйык. Кааба жалпы жаратылыш акыйкаттарынын, Мекке баардык өлкөлөрдүн, мээ бүтүндөй тулку бойдун негизи болгондой эле, эне дагы үй-бүлө мүчөлөрүнүн негизги тиреги, үйдүн куту. Ал үй-бүлөнүн Чолпон жылдызы.
Ооба, энелер дүйнөдө акыретти эске салып турушат. Тарткан кыйынчылык, машакаттары менен бул дүйнөдө көргөн сыйынын ортосунда чоң айырмачылыктар буга ачык-айкын далил боло алат. Мунун мындай экендигин түшүнүү үчүн көпкө изилдөөнүн кереги жок; алардын бир өмүр бою эмне эгип, эмне жыйнаганына, кандай азаптар тартып, натыйжасында эмне тапкандыктарына көз жүгүртүү жетиштүү деп ойлойм.
Толугу менен

АМР БИН АЛЬ-АС (Алла ага ыраазы болсун)

АМР БИН АЛЬ-АС (Алла ага ыраазы болсун)
АМР БИН АЛ-АС
(Алла ага ыраазы болсун)


Худайбия келишиминен кийин мусулман болгон сахаба. Анын ата-теги: Амр бин ал-Ас бин Ваил бин Хишам бин Саид бин Салхам бин Амр бин Кусай бин Каб бин Луай.
Амр мушриктердин зулумдугунан алыстоо үчүн Хабашистанга көчүп барышкан мусулмандарды кайра Меккеге кайтаруу максатында Нажашиге жиберилген топтун жетекчиси эле. Бирок, мусулмандарды артка кайра кайтара албай аларга каршы душмандай мамиле жасаган. Бадир, Ухуд, Хандак согуштарында мушриктер менен Исламга каршы согушкан. Курайш уруусунун улгайган адамдары өлүп азая баштаганда мусулмандарга болгон кек сактоо бара-бара азайган. Амр Хандак согушунан кийин мушриктердин аракеттери жыйынтыксыз болорун, мусулмандардын жеңишке жетерин билген. Ошондон кийин Исламга болгон сүйүү пайда болгон. Акырында мушриктер менен байланышын токтотуп, Худайбия келишимине катышпай, Исламга көңүл бура баштаганы байкалган. Амр Хижраттын 8-жылында (629) Мадинага келген. Азирети Халид бин Валид менен бирге экөө бир күнгө Расулаллахга (с.а.в.) убада беришкен. Мекке өткөрүлүп алынбастан мурун Жузам, Лахм, Кудаа, Амила, Балий жана Узра урууларынын биргелешип Мадинаны курчоого ала тургандарын Пайгамбарыбызга (с.а.в.) жеткен. Ошондо, Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Ансар жана Мухажирлерден турган үч жүз кишилик аскер тобун даярдаган. Аталган аскер тобуна Амр башчы болуп шайланган. Ага Пайгамбарыбыз (с.а.в.) Балий жана Узра урууларында туугандарын жардамга чакыруусун буйруган. Балий уруусу Азирети Амрдын чоң атасы Валиддин тайкелери эле. Амр жүзамдыктардын журтуна барганда алардын даярдыктарын, топтолушканын көрөт. Мындан улам, Пайгамбарыбыздан (с.а.в.) жардам сурайт. Ага жардам катарында эки жүз кишилик күч жиберилет.
Мушриктер мусулмандарга туруштук бере алышпай туш тарапка чачылышат. Амр аскери менен Мадинага кайтат. Азирети Амр Меккени өткөрүп алышканда Пайгамбарыбыз (с.а.в.) тарабынан Суба аттуу бутту талкалоого милдеттендирилет. Көп өтпөй Умман өкүмдарына Пайгамбарыбыздын (с.а.в.) катын алып барат. Умман өкүмдары жана калкы мусулман болгондон кийин ошол жерге акимчиликке дайындалат. Зекеттердин жана Садагалардын топтолуп таратылуусунда Умман өкүмдары жардам берет. Пайгамбарыбыз (с.а.в.) дүйнөдөн кайтканга чейин ошол жерде иштейт.
Толугу менен

ҮМҮТ

ҮМҮТ
ҮМҮТ

Өтө чоң жана маанилүү жаңылануу босогосунда турабыз. Коом толгоо кыйынчылыгын тарткан энедей, жаңы нерселерди пайда кылуу алдында турат. Көптөгөн жылдар бою миңдеген парадокстар менен өзүнө таандык жолдон алыстап кеткен элдер, келечегинен үмүтсүз абалда. Жүрөктөр алсыздап, зээн жардыланды.
Руханий дүйнөсү башаламан, келечеги туман, жаны көзүнө көрүнүп турган бул байкуш элдер, бутка турууга дарман, жүрөктөрүнө жарык бере турган нурду күтүшүүдө. Тирүүлүк жана бактылуулук алып келүүсү күтүлгөн азаматынын ыйман жана үмүт тартуулап, маңдайында туруусу, коом үчүн эң маанилүү нерсе.
Үмүт баарынан мурда, ишенимдин мөмөсү. Ыймандуу адам үмүттүү жана үмүтү дагы ыйман деңгээлине жараша болот. Ошондуктан, бекем ишенимдин мөмөсү өтө маанилүү нерсе жана кээ бирлеринин көз карашында өтө кереметтүү туюлат. Негизинде, үмүт, эрктүүлүк жана чечкиндүүлүк, ыйман толгон жүрөккө кирсе, инсандык...
Толугу менен

КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ

КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ
КҮЧ-КУБАТ ТАШКЫНЫ

Жарык-караңгы менен, адеп-ахлак жана улуу сапаттар адепсиздиктер менен бирдей орунда, инсандык аруулук булганч нерселердин селине дуушар болуп турган дүйнөдө жашап жатабыз. Ооба, эч бир доордо, бул учурда болгондой мындай коркунучтуу көрүнүштө кыйроо жана өнүгүү бирдей жүргөн эмес. Баардык нерсе чагылгандай тездик менен, күндүн күркүрөгөнүндөй айбаттуу жана коркунучтуу абалда болуп жаткандыктан, бири-бирине карама-каршы көз-карашта болгондор, үмүт же үмүтсүздүктөрүн, кабылдоо же четке кагууларын билдирүү мүмкүнчүлүгүнө дагы ээ боло албай калышууда.
Күч-кубатка ээ болгондор, технологиялык мүмкүнчүлүктөрдү жек көрүү, душмандык менен, мурунку доорлордо бир кылым ичинде болуп көрбөгөн кыйратып-жоюулардын эң коркунучтуусун бир канча күндүн ичинде жасап, бир аракет менен өтө бекем түзүлүштөгү системаларды жер менен жексен кылууда. Бир демде коомдук түзүлүштөрдү кыйратып, анын ордуна жаңы түзүлүштөрдү орнотуп, элдердин түпкүлүктүү маданий баалуулуктарын талкалап, ишенимдерди жана көз караштарды чектеп, айрыкча акыркы учурларда массалык маалымат каражаттарынын күчү менен акыйкаттарды жалганга чыгарып, жалган негизсиз нерселерди акыйкат деп көрсөтүп, коомдук деңгээлде башаламандыкты пайда кылууда.
Толугу менен
←  аркага 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 28 алдыга →

Башкаруу панели

Хадистер

Биздин достор

Аба-ырайы


Кыргызстандагы аба ырайы

Сурамжылоо


  10-18
  19-30
  31-40
  41-50
  51-60
  61-75


Сайт дизайны